Sex lang ang gusto ng partner mo sa iyo

MARAMING mga kuwentuhan mula sa mga kababaihan na nakakilala sila ng mga lalaki at nagkaroon sila ng napakagan-dang sex mula sa lalaking di naman mabuti. Para sa kanila, “sex lang naman ito at walang masama para rito”. Kahit pa nga na sa isang banda ay gus-to nila ang isang pang mahabaang relasyon.

Para malaman naman kung sex lang ang habol ng lalaki sa iyo, narito ang ilang mga naghuhumiyaw na senyales:

1. Tuwing magkikita kayo, para lang sa sex. Nakalulung-kot na marami sa ating mga babae at lalaki ang may gani-tong uri ng relasyon, ang ‘sex only.’

2. Nagkikita lang sa gabi. Magtatawagan ng mga ban-dang alas 10 ng gabi, itatanong kung darating ng madaling-araw. Sinasabing siya ay busy sa araw kaya’t ito ay relas-yong sekswal lang.

3. Ayaw pumunta sa ibang lugar para mamasyal. Oo, napa-kagandang manatili sa taha-nan, pero may ibang mundo pa sa labas ng kuwarto. Kaya sex lang ang gusto niya sa iyo.

4. Hindi man lang napag-uusapan ang mga pamilya ay kaibigan. Isipin mo, alam mo ba na buhay pa ang kanyang mga magulang? Kung ilan ang kanyang mga kapatid? Kung hindi mo nga alam, ito ay sex lamang.

5. Ayaw marinig ang tungkol sa iyong pamilya at mga kaibi-gan. Walang kuwenta ba ang iyong pamilya at gusto mo silang pag-usapan? Pero ayaw niya itong pakinggan? Well, maaring sex lang ang gusto niya sa iyo.

6. Ang mga laman ng kan-yang mensahe at pakikipag-usap ay puro sexual nature lang. May ilang mga relasyong gaya nito pero ang iba ay sex lang talaga.

7. Nagtatagpo lang kayo sa iisang lugar kung saan sex lang ang magaganap. Sa kanyang bahay lang o apartment , o ano pa, ito ay sex lang.

8. Walang pagtatabi sa pagtulog. Dumarating siya ng madaling-araw at makikipagsex at pagsapit ng alas 2 ng umaga ay uuwi na o kung ikaw naman ang pupunta sa kanya, pauu-wiin ka na. Yes, sex lang ang relasyon na ito.

9. Hindi kayo kumakain nang magkasalo. Ang kasabihang, “ang magkapareha na kuma-kain nang sabay ay magtata-gal.” Naliligo kaagad pagkata-pos ng sex at pauuwiin ka na sa inyo.

10. Normal na gusto mo sa-nang magpahinga at makipag-usap pero ayaw niya itong mangyari.

11. Walang pinag-uusapang buhay-buhay sa labas ng kuwarto. Marami pang bagay na dapat pag-usapan kung tutuusin.

12. Kapag numero lang sa cellphone o beeper number ang hawak at ibinigay sa iyo, maaring sex lang ang gusto nito.

13. Kapag nag-usap naman ay para lang i-set ang sex kung paano kayo magkikita, mag-uupisa sa sex at magtatapos sa sex.

14. Iniiwas ka niya sa publiko. Inilalayo ka sa mga nakakakita sa inyo. Sex lang ito.

15. Nagtatalaga lang ng sandaling oras para sa iyo, then sex lang ito. Tatawag lang siya kapag gusto ng sex. Well, nasa iyo ang desis-yon. Tiyakin mo lang sa sarili mo na di ka nga naagrabiyado o baka sa bandang huli, ma-gising kang nagsisisi.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply