Paano maiiwasan ang rape? (part 2)

(Karugtong sa nakaraan)

Huwag ibahagi o painumin sa iyong iniinom ang ibang tao.

Huwag inumin ang nag-mula sa punch bowls o iba pang lalagyan maaring ito ay naglalaman ng droga.

Kung alukin kang uminom, bantayan kung paano ito nila-lagyan.

Huwag inumin ang anomang may kakaibang lasa o amoy.

Magpasama sa di manginginom na ka-ibigan na na alalayan ka.

Kung sa palagay mo ay naiwan mo ang iyon inumin, huwag nang inumin pa ito at itapon ito.

Kung naramdaman mo na ang epekto sa pag-inom mo ng alkohol ay mas malakas kaysa dati, hu-mingi agad ng tulong.

Self-defense

Ang US self-help site na Women’s Self-Defense Ins-truction Online ay nagmu-mungkahi ng ilang self de-fense tips para mabawasan ang date rape:

Kung unang pagkakata-on pa lang makikipag-date sa isang tao, makipagkita sa araw at sa isang pampub-likong lugar lamang.

Huwag magtiwala sa trans-portasyon. Kapag sumakay ang babae sa isang sasakyan, madali na siyang madala sa ilang na lugar.

Huwag gumamit ng droga o alcohol. Kapag iinom, alamin ang iyong limitasyon.

Lumayo sa mga kalalaki-han na mukhang may biyo-lenteng pag- uugali. Tanggi-han sila kung kanila kang aalukin.

Date rape statistics

Ang National Center for Victims of Crime (NCVC), isang nonprofit organization mula sa United States ay taga-pagtanggol sa karapatan ng mga biktima, ay tumukoy sa US statistics: 77 percent ng rape ay isinasagawa ng mga “non-stranger” o maaring kilala ng biktima;

Apat na ulit na mas na-gagahasa ang babae ng isang kilala niya kaysa sa isang estranghero;

Bihira lang maiulat sa pulisya ang date rape;

Bawat taon, isa sa walong kababaihan sa kolehiyo ang nagagahasa at 85 percent sa pag-atake ay laban sa mga babae, kilala ng mga biktima ang kanilang attackers.

Ang pakiki-pag-date ay isang paraan sa babae para makilala ang sinoman at maaring magya-bong sa isang espesyal na relasyon sa taong iyon.

Bagaman, ang ilan ay nagsasamantala sa “date” para abusuhin ang isang babae. Nasa ba-bae ang maingat na pagpili kung sino ang kan-yang

sasamahan, kailangan lang ang matinding pag-iingat sa pakikipag-date.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply