Paano maiiwasan ang rape?

ANG pakikipag-date sa isang lalaki ay isang magan-dang karanasan.

Bagamat ang ilan sa mga kababaihan ay nagwa-wakas sa pagiging biktima ng “acquaintance rape” o sexual assault ng isang tao na naka-date ng biktima.

Mas karaniwan kaysa ina-akala natin ang nagaganap na pamumuwersang pa-kikipagtalik sa isang babae.

Ayon sa United Nations (UN)-affiliated organization, na ang UN Crime Trends Survey ay naglalarawan sa rape bilang sexual inter-course na walang balidong pagsang-ayon.

Iniulat sa “International Sta-tistics on Crime and Justice” ng European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI) na ang Southern Africa, Oceania at North America ay naiulat na may pinakamata-taas na rate sa rape, habang ang Asia ang pinakamababa.

Mas nasa panganib ang mga kabataang babae

Ayon sa Australian gover-ment site, “Nagaganap ang date rape sa lahat ng idad pero ang mga kabataang babae na nasa pagitan ng 15 at 24 ang may pinakama-taas na panganib dito.”

“Samantalang bagaman karamihan ay mga babae ang pinagsasamantalahan, maari ring maging biktima ang mga kalalakihan.

At gaya ng babaeng bikti-ma, ang mga lalaki rin ay na-gagahasa,” sa ulat ng New South Wales Attorney-General’s Department Crime Prevention Division.

Gumagamit ang mga attac-ker ng physical at verbal threats, emotional blackmail, o alcohol at drugs sa pagpu-wersa sa kanilang mga bikti-ma sa pakikipagtalik.

Maaring sa una ang babae ay pumapayag na makipag- sex pero nagdedesisyong ihinto ito sa ilang kadahilanan. Kung ang kanyang kapareha ay pumu-wersa sa kanya na maipag-patuloy ang sexual act sa kabila nang kanyang pag-tanggi, ikinukunsidera rin itong isang rape.

Drugs at sexual assault

Tumutulong din ang droga sa pagsasagawa ng sexual assault. Ang sexual assault ay ang anumang uri ng sexual activity na hindi sinasang-ayunan ng isang tao. Kabilang dito ang paghipo sa kanya, paglalagay ng bagay sa vagina; sexual intercourse; rape; at attempted rape.

Madalas na walang amoy ang droga, walang kulay at lasa, kaya hindi mo masasabi kung ikaw nga ba ay naka- drugs. Ang droga ang magpa-pahina sa iyo at makapagpa-pataranta, o magpapawalang- malay, kaya’t hindi ka makata-tanggi sa sex o maidedepen-sa ang iyong sarili.

May ilang babala na inire-rekomenda para sa mga ba-bae upang maiwasan ang ka-nilang mga sarili na maging biktima ng date rape:

Huwag inumin ang ano-mang iniaalok ng ibang tao.

Ikaw mismo ang mag-bukas ng inumin kung ito man ay nasa lata o bote.

Dalhin ang iyong inumin saan ka man magpunta, ma-ging sa bathroom.
(May karugtong)

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply