Filipino citizen pwedeng ampunin ng foreigner

ANG foreigner ay hindi pwedeng mag-adopt o mag-ampon ng Filipino citi-zen maliban sa tatlong sit-wasyon sa ilalim ng Do-mestic Adoption Act of 1998:

Nagkakabisa ang adop-tion sa pamamagitan ng proseso ng korte sa ilalim ng Domestic Adoption Act of 1998 (Republic Act No. 8552).

Sa batas, ang isang alien o foreigner ay hindi pwedeng mag-adopt o mag-ampon ng Filipino maliban sa mga sumusunod na sitwasyon:

(a) Kung ang foreigner ay dating Filipino citizen na mag-aampon ng kamag-anak na kadugo niya;

(b) Kung ang foreigner ay mag-aadopt ng legitimate child ng kanyang asawang Filipino; o

(c) Kung ang foreigner ay may-asawang Filipino at si-lang dalawa ay mag-aampon ng kamag-anak na kadugo ng asawang Filipino.

Ang foreigner na hindi kasama sa nasabing sit-wasyon ay pwedeng mag- ampon sa ilalim ng Inter-Country Adoption Rules.

Ang pag-iwan ng anak sa kamag-anak ay hindi aban-donment at hindi nakakawa-la ng karapatan ng magu-lang sa kanyang anak na bawiin ito.

Ang pag-iwan ng magu-lang sa kanyang anak sa mga kamag-anak ng kan-yang asawa ay hindi na-kakawala ng karapatan sa magulang upang makuha uli ang custody ng anak da-hil hindi ito abandonment.

Ang pag-iiwan ay isa la-mang temporary custody at hindi abandonment o pag-wawaksi ng parental authority sa bata.

Sa kaso ng Supreme Court sa Sagala-Eslao vs Court of Appeals (G.R. No. 116773. January 16, 1997), sinabi dito na nawawala lang ang pa-rental authority ng magulang sa kanyang anak kung ito ay kanyang

(1) pina-adopt,

(2) kung siya ay nabaliw at under guardianship ng korte o

(3) pag-surrender ng bata sa orphanage.

Kung wala dito sa tatlong nabanggit ng batas, pwedeng mabawi ang

custody ng bata sa pinag-iwanan nito.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply