Paalala sa mga diabetic

ANG diabetes ay isang karam-daman kung saan ang iyong blood glucose, o sugar levels ay masyadong napakataas. Nagmumula ang glucose sa mga pagkaing kinakain.

Samantalang ang insulin ay isang hormone na tumutulong sa iyong cells para magbigay dito ng enerhiya.
Sa Type 1 diabetes, ang kata-wan ay hindi nakagagawa ng insulin. Ang Type 2 diabetes, na pinakakaraniwang type, ay hindi rin nakakapagprodyus nang mabuti ng insulin sa katawan. Kapag walang insulin, mananatili ang glucose sa iyong dugo.
Sa mahabang panahon, ang napakaraming glucose sa dugo ay nagiging sanhi ng mga seryosong problema.
Maaari nitong mapinsala ng iyong mga mata, kidneys, at nerves. Nagiging dahilan din ang diabetes ng heart disease, stroke at maging ang pakaputol ng mga paa. Maaari ring mag-karoon ng diabetes ang mga buntis na babae, tinatawag itong gestational diabetes.
Nakikita sa blood test kung mayroon kang diabetes. Mag-exercise, kontrolin ang tim-bang, at planuhin ang kakainin  ang lahat nang ito ay makatutu-long sa pagkontrol ng iyong dia-betes. I-monitor din ang iyong glucose level at uminom ng gamot na inihahatol ng doctor.
Karaniwan naman ang foot ulcers (sugat) sa mga taong may diabetes.
Kapag hindi nakontrol at na-gamot, mauuwi ito sa amputation o pagputol.
Sa katotohanan, ang diabetes ang pangunahing dahilan ng ex-tremity amputation o nakama-matay na pagputol sa United States kahit na sa mga kasong walang kinalaman ang traumatic injury.
Nagmungkahi ang American Podiatric Medical Association para mabawasan ang panganib sa foot ulcers.
– Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak.
– Panatilihing nasa kontrol ang cholesterol.
– Bantayan ang iyong blood glucose.
– Magsuot ng sapatos at  medyas sa lahat ng oras.
– Laging tingnan ang mga sugat o abnormalidad sa paa.
– Laging linisin ang mga sugat at lagyan ng benda.
MGA SINTOMAS
NG DIABETES
Mahalagang sa early stage ay malaman agad ang problema sa diabetes.
Kung maagap ang panggaga-mot, maiiwasan ang mas mala-lang problema rito.
Ang mga sintomas ay de-pende sa bawat tao. May dala-wang tipikal na sintomas:
– Madalas na pag-ihi
– Sobrang pagkauhaw
Ang ilan pang warning signs ay kinabibilangan ng:
Flu like symptoms: Minsan, ang diabetes ay isang viral disease na nagiging dahilan nang pagkawala ng ganang kumain, fatigue at panghihina.
Ang sugar ang main fuel ng katawan kaya kapag wala nito ay laging nakararamdam ng pagod at panghihina na mga palantandaan.
Weight Loss or Gain: Ang katawan ay nagtatangkang mabawi ang sugar at fluid loss. Kumakain ng marami ang dia-betic at tumataba; maari ring kabaligtaran nito ang mangyari. Posible na ang diabetic ay ku-main ng marami pero nangan-gayayat din.
Blurriness in Vision: Ang high blood sugar level ay kuma-katas ng fluids mula sa mga cell ng tissue kabilang ang eye lens. Malakas nitong naaapek-tuhan ang lens ng mata at ang abilidad sa pagtitig. Pero ka-pag nakokontrol ang sugar levels, naaayos ang paningin.
Recurrent Infection and Slow Healing Wounds: Ser-yoso namang naapektuhan ng diabetes ang kakayahan sa pagpapagaling at paglaban sa impeksyon. Ang vaginal at bladder infections ay mga klasikong sintomas ng diabe-tes mellitus sa mga kababai-han.
Swollen, Red and Tender Gums: Sa Diabetes mellitus nadadagdagan ang panganib sa impeksyon sa mga buto at gilagid ng ngipin. Kaya ang mga ngipin ay nawawala. Nabu-buo rin ang mga nana o sugat sa gilagid na nagiging gum infection bago pa ang sintomas ng diabetes.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply