Tips para mapatahimik ang anak sa pag-aalburoto

PAANO matutulungan ang anak sa kanyang pag-uugaling ganito: paghahagis ng kanyang sarili sa sahig, pagsisigaw, paninipa at walang humpay na pag-iyak.

Una, siguraduhin na hindi mo tinitingnan ng positi-bo o negatibo ang ganitong uri ng behavior, dahil parehong kinakailangan ito para mapanatili siyang nabubuhay.

Dahil ang pagbabawal sa bata na maglaro, kumain ng gusto niya, ay mas lalo lang makapagbibigay ng tantrums sa kanya.

Mas mauunawan ng bata na kung good tantrums ang ginagawa niya ay sigu-radong maibibigay sa kanya ang chocolate.

Ang negative attention (paghihiyaw, pananakot, kasamaan at panununtok ) ay bihirang makapagpabago sa bata. Dahil napapagod ka na sa pag-uugali niya, ibinibigay mo ang kanyang demand.

Maging proactive. Isipin ang mga sitwasyon na nag-iimbita sa bata sa pagta-tantrum.

Gumawa ng mga tanong na may sagot na yes o no. Consequence. Siguraduhin na maitatali ang kalalaba-san pabalik sa kanyang gawi. Sa halip na sabihing, “Aalis ako, huwag kang sasa-ma sa akin dahil masama ang ugali mo.” Kundi sabihin na, “Love ya, bye.”

Ang susi ay gawing ha-limbawa ang pag-aalaga sa iyong sarili. Nasasaktan ang tainga mo sa pagsisigaw ng anak mo. Hindi mo man siya makontrol kung kailan siya magkakaroon ng tan-trum, pero makokontrol mo kung saan siya magsasa-gawa nito.Pansinin kung saan wala siyang tantrums. Igala ang anak sa iba’t ibang lugar.

Bigyan ng pangalan ang ganoong pag-uugali. Makatutulong ito sa pagsisiyasat ng problema, kaya hinihiwalay ang tao mula sa problema at makatutu-long din ang pamilya.

Puwedeng tawagin ang tan-trums na “uglies” para mapaglabanan ang digmaan laban sa “uglies”. Kailan darating ang “uglies”? Paano ito mapapahinto?

Kilalanin ang kanyang damdamin. Tulungan ang anak na magsimulang kumilos para sa kanyang problema.

Sabihin sa anak kung ano ang gagawin mo. Big-yan siya ng mga surpresa o regalo para sa special occasions.

Magsalita ng mga ma-bubuti sa anak. Halimbawa, “Bababa ako kapag di ka na umiiyak,” o “Magiging masaya akong kausap ka kapag di ka umiiyak at masarap pakinggan ang matamis na boses mo gaya sa akin.”

Balewalain ang tantrum. Kung makakaya mo, huwag pansin ang pag-uugali, isiping nauuna ang grabeng tantrum bago pa ito pumapayapa.

Ibaling siya sa ibang bagay. Bigyan ng ilang papel at krayola. “Paano kaya kung gumuhit ka ngayon?” Ito ay isang positibo, di nakaiinis na paraan nang pakikipag-usap sa kanyang nararamdaman.

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply