Mga estratehikong balakid sa pagpapaunlad ng Navy

BAGO pa man buuin ang Navy Sail Plan 2020 – ang estratehikong plano upang maging higit na malakas at maaasahan ang Hukbong Dagat sa taong 2020, nagkaroon muna ng pag-analisa ang Navy mula sa iba’t ibang perspektiba. Ginamit ang pag-aaral na ito upang matukoy ang serye ng mga katanungan na siyang tinatanaw bilang mga balakid sa pagpapaunlad ng Navy.

Kabilang sa mga pangangailangan na pinag-aralan at binigyang tugon sa Sail Plan ay ang
mga sumusunod:

1. Pag-aangat  at pangangalaga ng mga tauhang mataas ang antas ng kakayahan at may maigting na damdamin upang tuparin ang kani-kaniyang tungkulin at responsibilidad.

2. Pagpapalaganap ng makabago at angkop na doktrinang pandagat sabay ng pagsasanay ng tauhan ayon sa mga pagbabagong nagaganap sa kapaligiran.

3. Angkop na programa tungo sa epektibo at bihasang laang kawal.

4. Pondong angkop sa abilidad ng Navy na isakatuparan ang kanyang misyon at tugunin ang kanyang mga layunin.

5. Kasabay rito ang epektibong sistema ng pangangalaga sa yamang pinansyal upang mapangalagaan ang limitadong pondong alay sa Navy.

6. Pagmodernisa ng naval support systems.

7. Pagpalit sa mga lumang barkong ginagamit pa.

8. Paggamit ng mga lupain at pasilidad ng Navy ayon sa layuning higit na makabubuti sa Navy.

9. Pagtamo ng inaasam na lebel ng kahandaan mula sa angkop na mga proseso at sistema, makabagong kagamitan at maaasahang pasilidad.

10. Aktibong kooperasyon ng mga ahensya ng pamahalaan ayon sa pagbabago sa seguridad sa kapaligiran at bilang pagtugon sa hamon ng karagatan.

11. Pagreporma sa Navy at paglunsad ng mga inisyatibo at programa para sa kabutihan ng mga tauhan at ng mga stakeholder ng Navy.

12. Pagtugon sa panloob at panlabas na hamon at pagpapatuloy ng pagsasagawa ng mga patakaran at mga plano tungo sa pagiging dinamiko ng Navy.

Ang mga nabanggit na pangangailangan ang siyang naging basehan ng estratehikong layunin o strategic objectives ng Sail Plan. Ang mga layuning ito ay isa-isang tinutugon ng Navy ngayon sa tulong ng iba’t ibang stakeholders. At dahil dito, hindi malayong ma-abot ng Navy ang kanyang pangarap na maging ganap na malakas at maaasahan sa taong 2020 para sa ating lahat. Kaya natin ‘to Pinoy!

About Thor

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply