Dulot ng depresyon at pagkabahala

ANG depresyon at pagkabahala ay parang magkabaligtad, subalit palaging magkasama.

Sa mahigit na kalahati sa mga taong masuri na may depresyon ay nagtataglay din ng pagkabahala.

Alin man sa kondisyon ng naturang karamdaman, palaging magkasama ang depresyon at pagkabahala kaya tunay na napakahirap na magkaroon ng ganitong uri ng karamdaman.

Mahirap masuri at magamot.

Kung ikaw ay nasa kalagayan na may depresyon at pagkabahala, animo’y di na magwawakas ang kakaibang nararamdaman, at halos inaakalang di na gagaling.

Huwag mag-alala, dahil ang taong may depresyon at pagkabahala ay gumagaling din, kailangan lamang makahanap ng tamang paraan at lunas para rito.

Mga sintomas ng depresyon at pagkabahala

Nagdudulot ang depresyon sa tao na siya ay may masidhing panghihina ng loob, walang tutulong, walang pag-asa. Ang pagkabahala ay nagbibibgay ng pagkabalisa at napupuspos ang pisikal na sintomas – ang pagkabog ng puso, pagbigat ng dibdib, at ang hirap sa paghinga.

Ang mga tao na masuri sa pagkakaroon ng depresyon at pagkabahala ay maaaring magkaroon ng mga sumusunod;

1. Mas paparaming sintomas

2. Mas maraming nakasasamang bagay sa pang araw-araw na pamumuhay

3. Mas maraming magulong paraan upang mahanap ang kagamutan sa naturang karamdaman

4. Mas mataas na pagkakataon upang magpakamatay

Mga paraan upang magamot ang depresyon at pagkabahala

Ang depresyon at pagkabahala ay may kahirapang magamot. Ang paggagamot dito ay kailangan ang pagkontrol sa sarili mismo at palagiang pagsubaybay. Narito ang mga paraan.

1. Bigyan ng oras na umipekto
Marami sa antidepressants ang nakatutulong din sa pagkabahala. Kailangan ng iba pa ring mga gamot. Hayaan munang makita ang resulta ng gamot kung ito ay totoong nakabuti. Hayaan ding makahanap ang iyong doktor ng mas makabubuting gamot. Pansamantala, ipagpatuloy ang paggamot ayon sa inireseta.

2. Bigyang pansin ang therapy
Bagama’t maraming uri ng therapy ang makatutulong sa paggagamutan, ang pangkaisipang pamamaraan pa rin ang pinakamainam na ebidensya na maipakita upang mapagaling ang depresyon at pagkabahala. Palagi ngang sinasabi ng karamihan kapag may ganitong uri nang sakit ikaw lang ang tanging makapagpapagaling sa sarili mo dahil sakit pangkaisipan ito.

3. Gumawa ng pagbabago sa uri ng pamumuhay
Kapag nagkaroon na ng epekto ang gamutan, maaari pa ring maglakip ng sariling paraan upang makatulong sa paggagamutan. Kagaya halimbawa ng: ehersisyo sa paghinga, pag-relax ng muscles at yoga ay makabubuti. Mga iba pang paraan tulad ng: kumain ng marami, wastong tulog at ehersisyo. Ang pinakamahalaga sa lahat, ay nalalaman ng taong may karamdaman nito, na dagdagan ng mabuting kaugalian sa ikabubuti ng kanyang buhay – na makaaayon sa gumagamot na therapist.

4. Kumuha ng pangalawang opinion sa ibang manggagamot
Kapag nagkasama ang depresyon at pagkabahala ito ay mahirap na matukoy. At dahil dito kung ang doktor na titingin sa iyo ay di niya kaagad malalaman ang mga sintomas, maaaring hindi niya matiyak ang makapagpapagaling sa pasyente. Kaya kung may pag-aalinlangan makabubuting kumunsulta pa sa ibang doktor upang makatiyak.

5. Ituon ang pansin sa mga mumunting hakbang
Kung kayo ay nakikipagbaka sa depresyon at pagkabahala, ang makaraos dito bawat araw ay napakahirap. “kailangan lamang na magpakatatag at tulungan ang sarili sa tamang direksyon na dapat gawin at makipagtulungan sa gumagamot sa iyo.

6. Makipagtulungan sa manggagamot
Maraming mabubuting paraan upang magamot ang depresyon at pagkabahala. Ang palipasin ang maghapon kung ikaw ay may ganitong karamdaman ay napakahirap. Subalit ang pinakamabuti sa lahat ay maging positibo ang pag-iisip sa pakikipag-ugnayan sa iyong manggagamot, kahit ito ay isang psychiatrist, psychologist o social worker kaya, nararapat lamang na magtiwala at makipagtulungan sa kanila para sa iyong ikabubuti.

About Gwenn

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply