Tungkulin, responsibilidad ng PhilHealth member

BILANG isang miyembro ng PhilHealth, may ilang mga bagay na kailangang gawin upang iyong magamit at mapakinabangan ang mga benepisyong hatid nito.

SA PAGIGING MIYEMBRO

Kinakailangang laging dala mo ang iyong PhilHealth Number Card o Identification Card.

I-update ang iyong Member Data Record (MDR) sa anumang pagbabago sa  iyong personal na impormasyon tulad ng civil status o dagdag na dependent.

Kung sakaling nawala ang  iyong PhilHealth Number Card o Identification Card agad na humingi ng nakapalit nito.

SA PAGBIBIGAY NG KONTRIBUSYON

Tiyakin na ikaw ay kaagad at regular na nagbabayad ng iyong kontribusyon (para sa mga Individual Paying Members at Overseas Workers Program Members) upang maiwasan ang suspensyon ng  benepisyo. Para sa Employed Sector Member o iyong mga kabilang sa may mga trabaho

Para sa mga bago pa lamang sa kanilang trabaho, suriin o alamin kung ang inyong pangalan ay naiulat ng inyong  employer sa  PhilHealth sa Er2 Form (Ulat ng Empleyado – Miyembro).

Tiyakin na ang iyong buwanang kontribusyon sa PhilHealth ay naibabawas sa iyong sahod at kaagad na naipapadala o naihuhulog ng inyong employer sa PhilHealth.

Agad na iulat sa PhilHealth kung ang employer ay hindi nagpapadala o naghuhulog ng inyong premium payment sa PhilHealth. Tiyakin na sapat ang naihulog na kontribusyon upang magamit ang mga benepisyo ng PhilHealth anumang oras na kailanganin.

SA PAGGAMIT NG BENEPISYO

Siguruhin na may kopya ng updated list ng mga pasilidad na tumatanggap ng PhilHealth mula sa tanggapan ng PhilHealth kung saan maaari mong magamit ang mga benepisyong hatid ng PhilHealth.

Magsumite ng maayos at koumpletong nasagutang PhilHealth Claim Form 1 sa ospital at tiyakin na ang lahat ng impormasyong  iyong nilagay sa nasabing form ay tama at totoo.

Tiyakin na maayos at kompletong naipasa ang lahat ng kinakailangan mga dokumento sa ospital kasama ang kopya ng iyong Member Data Record (MDR)  upang magamit ang mga  benepisyong hatid ng PhilHealth.

Linawin sa ospital/doktor, ang angkop at mga benepisyong ibabawas sa pag-aayos ng iyong bayarin at gastusin.

Humingi ng kopya ng iyong Statement  of Account/Billing Statement sa ospital sa inyong paglabas o discharge.

Humingi ng Official Receipt (OR) at Waiver mula sa ospital at sa doktor para sa mga binayaran ng buo.

Tiyakin na ang iyong claim, kung nagpasya na direct filing ang gagawin, ay maisaayos sa loob ng animnapung (60) araw mula sa petsa ng paglabas sa ospital sa Pilipinas, at sa
loob ng 180 araw mula sa petsa ng paglabas sa ospital sa ibang bansa.

ANO PA ANG IBANG KAILANGAN MONG GAWIN

Alamin ang mga amendments at kung ano ang bago sa mga patakaran ng PhilHealth at iskedyul ng  mga benepisyo.

Humingi ng paglilinaw mula sa kahit saang sangay ng PhilHealth sa anumang hindi malunaw na patakaran o alituntunin.

Agad na iulat sa PhilHealth ang anumang ospital na nabigo, ng walang sapat na dahilan, upang tumanggap ng isang miyembro ng PhilHealth na nais makagamit ng kanyang benepisyo sa PhilHealth.

Agad na iulat sa PhilHealth ang anumang mapanlinlang na transaksyon na makakaabot sa iyong kaalaman.

Magmasid at sumunod sa patakaran at regulasyon ng PhilHealth, may mga paglabag na nakasaad sa Implemeting Rules and Regulation na maaaring managot ang mga miyembro.

Para sa iba pang impormasyon:  maaaring mag-email sa kanila sa info@philhealth.gov.ph

About Girlie

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply