HOROSCOPE DECEMBER 20, 2021

HOROSCOPE DECEMBER 20, 2021

December 20, 2021 @ 7:00 AM 5 months ago


SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) β€” Maging positibo sa lahat ng oras upang mapatakbo nang maganda at maayos ang career o trabaho na magiging hagdan sa katuparan ng mga pangarap. Ang pangakong binitiwan ng nawawalay na minamahal ay matibay kaya walang dapat ikabahala.

 

 

 

 

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) β€” Umaayon ang galaw ng mga bituin sa pagkakaroon ng magandang araw sa paghahanapbuhay at pag-ibig. Ang pag-aambisyon nang sobrang taas ay makahahadlang sa pagkamit ng mga biyayang tuloy-tuloy sanang dadaloy sa sariling mga palad.

 

 

 

 

 

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) β€” Mapapagitna sa pagitan ng dalawang kaibigan o kapamilya na nag-aalitan kaya dapat maging maingat sa pagbibigay ng payo. Ngayon masusubok ang kakayahan sa pagsasaayos ng problema na kinasasangkutan ng damdamin at prinsipyo sa buhay.

 

 

 

 

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) β€” Magiging mabilis ang pag-ahon sa kinakaharap na krisis pangkabuhayan pero hindi magiging madali ang may kinalaman sa usapin ng puso. Sa araw na ito mapatutunayan na higit na matimbang ang bulong ng puso kaysa dikta ng isipan.

 

 

 

 

 

ARIES (Marso 21 – Abril 19) β€” Mahalagang magkaroon ngayon ng mapaglilibangan upang maipahinga ang katawan at isipan. Makabubuti para sa sarili ang pagbabakasyon o pagbabawas sa mga gawain na kinakailangang harapin sa araw-araw.

 

 

 

 

 

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) β€”Β  Anomang suliranin sa negosyo o hanapbuhay ay hindi dapat balewalain dahil sa katagalan ay posibleng lumaki. Dapat maging alisto at matalas ang isipan sa lahat ng isasagawang desisyon lalo’t may kaugnayan sa pananalapi.

 

 

 

 

 

 

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) β€” Ang personal na suliranin ay maaaring makatagpo ng katapat na solusyon sa tulong ng isang malapit na kaibigan o kapamilya. Huwag magdalawang-isip o mahiyang humingi ng payo sa isang mapagkakatiwalaang tao.

 

 

 

 

 

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)Β β€” Pag-isipang mabuti ang mga bagay-bagay bago gumawa ng hakbang o desisyon upang hindi makasagasa ng interes ng iba. Sa larangan ng pag-ibig, ang pagiging maramdamin ay makahahadlang upang makalasap ng tunay na kaligayahan.

 

 

 

 

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)Β β€” May hindi inaasahang panauhin na hihingi ng tulong sa araw na ito ngunit hindi napapaunlakan. Ang dinaranas na kagipitan sa pananalapi ay malalagpasan kung makahahanap ng permanenteng trabaho na pagmumulan ng karapatang sweldo.

 

 

 

 

 

 

VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23)Β β€” Iwasan ang pagiging mapagbiro o mapang-urot dahil maaaring sa araw na ito ay makatagpo ng taong madaling mag-init ang ulo. Ang ekstrang oras ay magiging makabuluhan kung iuukol sa pa-milya o sa iba pang bagay na maaaring pagkakitaan.

 

 

 

 

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) β€” Isang napakahalagang kasunduan o kontrata ang maaaring maisara ngayon. Kung lalagda sa pagpapatibay ng nauukol sa trabaho o negosyo, makabubuting sumangguni muna sa isang abogado o sa isang taong may higit na kaalaman sa nilalaman ng kasunduan.

 

 

 

 

 

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) β€” Dapat isaisip na walang madaling daan tungo sa tagumpay kaya dapat lang na maging handa sa mga sasagupaing hirap at pagtitiis. Maging palakaibigan at madiplomasya sa pakikitungo sa lahat upang mapalawak ang mga koneksyong mapakikinabangan.