HOROSCOPE SEPTEMBER 19, 2022

HOROSCOPE SEPTEMBER 19, 2022

September 19, 2022 @ 7:00 AM 2 weeks ago


VIRGO (Agosto 23 – Setyembre 23) — Huwag kang makuntento sa pagtatamo ng isang beses na tagumpay. Sapagkat iyan ay biglaang nakalalasing. Mainam na mabigo ka ng maraming beses dahil maraming beses ka ring magtatagumpay. At kapag natamo mo na ito, huwag mong isipin na wala na itong katapusan. Alalahanin mong nakasasalalay sa iyong ugali at pananalig sa Diyos ang tagumpay. Huwag kang manalig sa sarili mong kakayahan.

LIBRA (Setyembre 24 – Oktubre 23) — Darating sa iyo ang biyaya sa magkakasunod na paraan. Ito ay ganti sa ilang araw at panahon mong paghihirap at pagtitiis. Kaya, huwag mong kukuwestuyunin ang kaparaanan ng Diyos sa pagbibigay ng pagpapala sa tao. Dahil ibibigay Niya ito sa takdang panahon, araw at oras. Darating ito sa hindi inaasahang paraan kapag nililibak ka na ng palihim o sa hayag ng iyong kapwa. Sa ganitong paraan din mapapahiya ang mga iyon. Dahil sa halip na tulungan ka nila, ipinagkakalat pa ang iyong kakapusan sa buhay na may panlilibak.

SCORPIO (Oktubre 24 – Nobyembre 22) — Huwag kang lilihis sa ginintuang aral. Huwag mong yayakapin ang paniniwalaang may ikalawang buhay o pangatlong buhay kung ikaw ay nakaligtas sa bingit ng sakuna at kamatayan. Iisa lang ang buhay at kung buhay ka pa o ang isang taong malapit sa iyo, dinugtungan lang ng Maykapal ang buhay n’yo. Sunod-sunod na magandang balita rin ang matatanggap mo sa linggong ito.

SAGITTARIUS (Nobyembre 23 – Disyembre 21) — Sa lahat ng pagsubok, iniinda ng tao ang pagsubok sa kabuhayan, salapi at karamdaman. Hinang-hina ang kalooban ng tao kapag humaharap na sa ganito. Gayunman, aalisin na sa iyo ang gayung pagsubok na gaya ng gintong pinaraan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Sa halip, palalaguin na ng Maykapal ang inyong kabuhayan at pagagalingin ang mahal sa buhay na may karamdaman.

CAPRICORN (Disyembre 22 – Enero 19) — Mag-ingat ka sa isang huwad na paanyaya sa isang handaan. Baka ang ihain sa iyo ay pain lamang para siraan ka. Alalahanin mo na sa sangkap ng katawan, ang mata ang siyang pinakamatakaw. Kung anyayahan kang magpatiuna sa hapag, magpahuli ka. Huwag kang uupo sa upuan na inuupuan ng mga panauhing pandangal. Sa halip, umupo ka sa isang sulok. Sa ganitong paraan ay mapararangalan ka pa sa harap ng maraming tao.

AQUARIUS (Enero 20 – Pebrero 18) — Kung nais mong maging tama ang pagpili mo sa isang taong mapagkakatiwalaan, ganito ang gawin mo upang makatulong mo sa isang proyekto. Anyayahan mo ang dalawang tao sa isang gawain. May tatanggi riyan o may papayag. Gayunman, huwag kang pakampante sa isang papayag at huwag mo ring huhusgahan ang nagsabing ‘di makararating. Sapagkat ang nagsabing darating ang siyang hindi at ang hindi ang siyang darating. Kanino ka madidismaya kapag dumating na ang sandaling iyon? Hindi ba sa nagsabing darating siya pero hindi naman!

PISCES (Pebrero 19 – Marso 20) — Ikaw ay susuwertihin kapag pinairal mo ang pagiging tanga mo sa tingin ng iba. Tanga para sa kanila ang taong sobrang bait. Pero, ang hindi nila alam ay pinagbibigyan mo lang sila at inuunawa. Nagmumukha silang hangal sa ganitong paraan. At magugulat sila na ang tanga ang siyang itataas sa tungkulin at ang nagkukunwaring matalino ang tablado ni amo. Dahil ipapahamak sila ng kanilang pagpapanggap na magaling sa lahat ng bagay.

ARIES (Marso 21 – Abril 19) — Magiging mabilis para sa iyo ang mga araw na magdaraan. Mainam ito upang makalimutan mo ang hapis at hirap na iyong dinaranas; at maging mabilis ang pagdating biyaya at lunas. Huwag mong bibilangin ang iyong hirap sapagkat lahata naman ng iyan ay may katapusan. Bilangin mo ang biyayang iyong nakakamtan at matutong magpasalamat sa Diyos.

TAURUS (Abril 20 – Mayo 20) — Kung ikaw man ay nasa itaas ngayon ay pinagpapala, huwag monghahamakin ang mga nasa ibaba. Alalahanin mo ang mga araw na ikaw ay dati ring hikahos sa buhay. Huwag mong ikukumpara ang iyong sarili sa kanila. Sa halip, kung nababatid mong walang-wala ang isa, palihim mo siyang tulungan at hayagan ka namang pagpapalain ng Maykapal.

GEMINI (Mayo 21 – Hunyo 21) — Kung may nagawa kang isang bagay na mali at natatakot sa responsibilidad, huwag kang tatakas. Harapin mo ito ng buong tapang. Sa umpisa lamang ang maririnig mong masasakit na salita. Ngunit, maitatama mo ang isang pagkakamali at maisasaayos ang lahat. Sa ganyang desisyon, wala na silang masasabing masama tungkol sa iyo.

CANCER (Hunyo 22 – Hulyo 22)  — Itatanong mo ngayon sa iyong sarili kung papaano na maibabalik ang pagtinging nag-laho. Hindi naman ito maglalaho dahil hindi naman nakikita. Bagkus, ito ay nadarama. Huwag mong dayain ang iyong sarili sa pagsasabing hindi mo na siya mahal. Ikaw din ang magsisisi sa bandang huli kapag nagkataon.Huwag mong patigasin ang iyong puso. Suyuin mo siya at pagbibigyan ka naman uli niya.

LEO (Hulyo 23 – Agosto 22)  — Kalimutan mo na ang mga taong nagdulot sa iyo ng pasakit sa mga nagdaang panahon. Huwag mong iisipin na paghigantihan sila ng tadhana o ng Diyos sa kasamaang kanilang nagawa sa iyo. Pumanatag ka sapagkat nakamtan na nila ang parusa. At ikaw naman ay marami nang pera, pero binabagabag ng iyong budhi at pinakukulo ng poot ang iyong damdamin.Gayunman, ikaw ay nasasaktan. Magpakita ka sa kanila dahil matagal ka na nilang hinahanap upang makipag-ayos.