TINTA SA DALIRI

TINTA SA DALIRI

May 10, 2022 @ 10:47 AM 2 months ago


Abalang-abala ang aking mag-ama sa pangangampanya  sa kanilang kandidato nitong nakaraang mga araw bago magbotohan.   Buong-buo ang paniniwala nilang mananalo ang kanilang manok, at ito na nga raw ang susunod na mamumuno sa bansa.  Palagi silang nakikilahok sa mga pagtitipon ng kanilang grupo, kahit na ‘yung malalaking rally o sa bahay-bahay na pag-iikot. Sa tuwing may lakad  nakasuot din sila ng damit na kulay ng kanilang ikinakampanya.

Para na ngang headquarters ng kampanya ang bahay namin sa rami ng streamers, posters, polyeto at banderitas.

Nakikita ko namang masaya sila sa ginagawa nila, parang hindi sila napapagod, walang pami­milit sa mga iba’t ibang gimik nila. Suspetsa ko nga, abonado kami sa kam­panyang ito. Madalas ay patang-pata sila  pagdating ng bahay. Tanong ko, bakit ba kayo nagpapakapagod sa kanila? “Para sa pagbabago”, “para sa bayan” at “para sa magandang kinabu­kasan” ang sagot nila  ma­dalas sa  akin.

Sana nga totoong naramdaman ng mga kandidato ang damdamin ng mga taong sumu­porta sa kanila. Sana nga narinig ng mga politiko ang bo­ses ng kanilang mga kababa­yan. Sana nakita ng mga kandidato ang paghihirap at sakripisyo ng mga nai­nitan, napagod at nagutom sa pangangampanya.

Sa akin lang, marami kasi sa mga Pilipino ang palaging pagod, hirap at gutom kahit tapos na ang kampanya o ang panahon ng eleksyon. Sana duma­ting  na ang panahon na mapawi ang paghihirap ng ating mga kababayan dahil sa hatid  ng pagbabago.

Kahapon ang araw ng pag­huhukom.  Nasi­mulan na muli ang paggawa ng kasaysayan ang mga Pilipino. Sana, nakapili  tayo ng kandidato na totoong maninilbihan sa bayan at hindi magna­nakaw. Sana mailuklok natin ang mga pinuno na may takot sa Diyos at walang bahid ng katiwalian. ‘Yun ang mga tunay na lider.

Tulad ng tinta na ipinatak sa ating daliri, nawa’y hindi  kaagad ma­bura ang mga pangakong sinambit sa tuwing sila ay nasa entablado.  Nawa’y di mapako ang mga sinumpaang pangako sa ba­yan.